Cada dia hi ha més empreses que elaboren la seva memòria de sostenibilitat amb l’objectiu de donar compte dels seus resultats, no només econòmics, sinó també ambientals i socials, als seus grups d’interès interns i externs.

ECOCERT IBERICA acredita memòries de sostenibilitat

Portem a terme la verificació externa d’aquestes memòries de sostenibilitat, que dóna rigor i credibilitat al seu contingut, i atorgar el “plus” al nivell assolit C+, B+ o A+ , segons el Global Reporting Initiative, GRI (màxim referent internacional en memòries de sostenibilitat).