ECOCERT IBÉRICA està autoritzada per l’Agència d’Energia de Barcelona disposant dels tècnics homologats segons Decret 170/1999, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Reglament provisional regulador de les entitats ambientals de control, per tal que puguin realitzar validacions d’instal·lacions d’energia solar tèrmica, segons la Modificació de l’Annex de Captació Solar de l’Ordenança General de Medi Ambient Urbà de Barcelona.

 

Procediment d’inspecció

Les tasques de la nostra entitat són la de contrastar tant que la instal·lació executada es correspon amb la projectada i aprovada per l’Agència d’Energia de Barcelona com que l’execució i funcionament del conjunt i dels diversos elements que la formen compleixen amb les condicions mínimes de funcionament i eficiència marcades segons normativa. El procediment d’inspecció es divideix en dues fases:

  • Validació de la documentació de la instal·lació.
  • Visita a la instal·lació per a la validació dels components del sistema i la realització de les proves de funcionament.