El Distintiu de garantia de qualitat ambiental és un sistema d’etiquetatge ecològic que es va crear a través del Decret 316/1994, de 4 de novembre, de la Generalitat de Catalunya.

 

ECOCERT IBERICA verifica el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental

Inicialment, l’abast del Distintiu es concretava en garantir la qualitat ambiental de determinades propietats o característiques dels productes.

Mitjançant el Decret 296/1998, de 17 de novembre, s’amplia l’àmbit del Distintiu de garantia de qualitat ambiental als serveis, de forma que es completa aquest sistema oficial de certificació ambiental.

El Distintiu atorga, d’una banda, una millor i més fiable informació als consumidors i usuaris i, d’altra banda, promociona el disseny, la producció, la comercialització, l’ús i el consum de productes i de serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent.

ECOCERT IBERICA està habilitada Direcció General de Qualitat Ambiental, del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per la realització de les visites de control per la verificació del compliment del requisits del Distintiu de garantia de qualitat ambiental.