La contaminació acústica queda regulada per la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i el seu desplegament reglamentari, el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica, i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, i se n’adapten els annexos.

 

ECOCERT IBERICA està autoritzada per determinar:

  • Els nivells d’immissió i emissió sonora en ambient interior i exterior generada pel desenvolupament habitual de qualsevol activitat que pugui originar sorolls.
  • Estudis d’aïllament per avaluar el grau d’aïllament acústic a la transmissió de soroll aeri entre locals mitjançant proves amb soroll rosa.
  • Avaluació del grau d’aïllament acústic al soroll d’impactes.