ECOCERT IBÉRICA disposa de l’acreditació específica per part de l’Ajuntament de Barcelona per dur a terme totes les actuacions compreses dins l’Ordenança municipal d’activitats i de la intervenció integral de l’Administració ambiental (OMAIIA).

 

Activitats d’OMAIIA

Les activitats d’OMAIIA classificades com a annexos III.2.a i III.2.b queden acollides al Règim de Comunicació amb Certificació Tècnica, havent d’aportar, en el moment de comunicar l’inici de l’activitat, la Certificació Tècnica d’una EAC acompanyant el projecte tècnic avaluat també per una EAC.

En aquest cas s’han de realitzar prèviament les obres o instal·lacions precises per desenvolupar l’activitat, demanant la preceptiva llicència d’obres en cas que aquesta sigui necessària. Un cop finalitzades les obres i/o instal·lacions, es sol·licitarà l’esmentada Certificació Tècnica a una Entitat Ambiental de Control (EAC) d’acord amb el projecte d’activitats.